Data

Zdroje dat

Analýzy rozpočtů obcí na www.rozpocetobce.cz vznikly na základě oficiálních dat zveřejňovaných Ministerstvem financí ČR. Data jsou přístupná v systémech ARIS a ÚFIS.

Z těchto systémů využíváme informace ze sestavy "Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, regionálních rad a DSO" obsahující údaje o:

 • schváleném rozpočtu - to je rozpočet obyčejně zpřístupněný na webu obce,

 • rozpočtu o změnách - to je rozpočet po úpravách v průběhu roku a

 • výsledek od počátku roku - údaje o skutečném plněí rozpočtu k 31.12 daného roku, tyto údaje zveřejňujeme na www.rozpocetobce.cz.

Druhou využívanou sestavou je "Soustava informativních a monitorujících ukazatelů hospodaření obce", která obsahuje údaje o majetku, zadluženosti a likviditě obce k 31.12. daného roku.

Právní informace

Informace jsou poskytovány dle:

Další zákony, které upravují rozpočty obcí jsou zejména:

Zpracování dat

Základní informace o zpracování dat jsou přístupné ve funkční specifikaci webu www.rozpocetobce.cz.

Struktura tříd a skupin je zachycena v návrhu struktury rozpočtu.

Data ke stažení

Obce ČR - Obsahuje základní údaje o obcích ČR složené z více zdrojů ČSÚ, MV ČR, MPSV ČR a dalších.

Formáty: XSLX, CSV CZ, CSV EN, GFT

Sumář rozpočtu obcí ČR 2000-2012 - Obsahuje Příjmy, Výdaje, Schodek/Přebytek, Přesuny a základní členění příjmů a výdajů pro všechny obce ČR za roky 2000-2012 spolu s údajem o počtu obyvatel v daném roce.

Formáty: CSV, GFT

Podrobné rozpočty obcí ČR 2000-2012 - nekonsolidované rozpočty obcí v detailním členění rozpočtů dle odvětvového a druhového členění dle opatření MFČR. Každá položka rozpočtu navíc obsahuje údaj o počtu obyvatel obce v daném roce dle ČSÚ pro přepočty údajů na jednoho obyvatele. Struktura každé položky rozpočtu vypadá následovně:

 • Obecné informace o obci:

  • Název

  • ČSÚ kód

  • IČO organizace

  • Název okresu

  • Název kraje

 • Druhové třídění rozpočtové skladby:

  • Třída kód

  • Třída název

  • Seskupení položek kód

  • Seskupení položek název

  • Pod seskupení položek kód

  • Pod seskupení položek název

  • Položka kód

  • Položka název

 • Odvětvové třídění rozpočtové skladby:

  • Skupina kód

  • Skupina název

  • Oddíl kód

  • Oddíl název

  • Pododdíl kód

  • Pododdíl název

  • Paragraf kód

  • Paragraf název

 • Konkrétní informace pro položku rozpočtu:

  • Rok

  • Počet obyvatel

  • Hodnota

Formáty: CSV, GFT, GFT rozšířené.